યુનિવર્સીટીના વિવિધ વિભાગોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન સિવાય બીજી એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. જેમાં વિદ્યાર્થીએ જે તે વિભાગનો સંપર્ક કરી ઓફલાઈન ફોર્મ ભરી પ્રવેશ ફી રૂપિયા ૧૫૦/- રોકડમાં જે તે વિભાગમાં ભરી શકાશે. જેની દરેક વિદ્યાર્થીઓએ નોધ લેવી.

To Include values of equality, Unity, and Justice.

To provide leadership in higher education by imparting quality and socially relevant knowledge.

To make student conscious of their duties to the country and to fellow human rights.

To educate students in all areas of scholaship and to advance knowledge.

To develop citizens with knowledge, skill and character leading to social transformation and national development.

To develop aptitudes and skills of students to equip them to face the challenges and needs of fast emerging society.

To create greater opportunities for girls students in order to prepare them to be effective leaders.